पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः ३).pdf/१०

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
पुटमेतत् सुपुष्टितम्
vi
 विषय पुटसंख्या
88 सूक्ष्मालङ्कारः ... ... ... 283
89 पिहितालङ्कारः ... ... ... 284
90 व्याजोक्त्यलङ्कारः ... ... ... 286
 विचारः ... ... ... 288
91 गूढोक्त्यलङ्कारः ... ... ... 289
92 विवृतोक्त्यलङ्कारः ... ... ... 292
93 युक्त्यलङ्कारः ... ... ... 299
 विचारः ... ... ... 300
94 लोकोक्त्यलङ्कारः ... ... ... 301
95 छेकोक्त्यलङ्कारः ... ... ... 303
96 वक्रोक्त्यलङ्कारः ... ... ... 305
 शब्दश्लेषमूलवक्रोक्त्युदाहरणानि ... ... 305
 अर्थश्लेषमूलवक्रोक्त्युदाहरणानि ... ... 314
97 स्वभावोक्त्यलङ्कारः ... ... ... 316
98 भाविकालङ्कारः ... ... ... 318
99 उदात्तालङ्कारः ... ... ... 321
100 अत्युक्त्यलङ्कारः ... ... ... 325
101 निरुक्त्यलङ्कारः ... ... ... 329
102 प्रतिषेधालङ्कारः ... ... ... 336
103 विध्यलङ्कारः ... ... ... 338
104 हेत्वलङ्कारः ... ... ... 341
 प्रकारान्तरेण लक्षणम् ... ... ... 346
 अभेदव्यपदेशस्यालङ्कारत्वविचारः ... ... 348

 ...