पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः (भागः २).pdf/८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्
viii


पुटे. पङ्क्तौ. अशुद्धम्.   शुद्धम्.
28 11 माधगत   मधिगत
30 7 दुद्गता   दुद्गता
34 10 श्रित   श्रितः
36 2 विद्म   विद्मः
36 4 णयुण   णगुण
36 14 पर्युदस्तत्वा   पर्युदस्तत्वात्
38 22 ब्रह्माणि   ब्रह्मणि
38 18 बिद्या   विद्या
41 9 जश्च   जश्चे
42 16 श्लेष   श्लेषः
44 2 एवं विध   एवंविध
44 11 बिभु   विभु
46 5 प्रकृतयाः   प्रकृतयोः
47 16 डप   उप
47 24 परेणभवता   परेण भवता
49 5 त्यासर्वै   त्या सर्वै
52 3 इशः   ईशः
52 4 अस्मिस्पक्षे   अस्मिन्पक्षे
52 8 सर्रे   सर्वे
52 22 दखिल हेय   दखिलहेय
54 10 "अन्तिबाढ   "अन्तिकबाढ
54 19 "पत्   "पद्द
56 3 भाष्यऽपि   भाष्येऽपि
59 23 ब्रह्य   ब्रह्म