पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः.pdf/५

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
पुटमेतत् सुपुष्टितम्

vii

पुटसङ्ख्या
पदार्थनिदर्शना ....  352
तत्र विचारः ....  356
सदर्थनिदर्शना ....  358
असदर्थनिदर्शना ....  360
व्यतिरेकः ....  363
प्राचां रीत्या व्यतिरेकः ....  379
तत्र विचारः ....  396
 " ....  402
 " ....  404
अलंकारान्तरोत्तम्भितः ....  405
सहोक्तिः ....  407
तत्र विचारः‌ ....  412
अलंकारान्तरसंकीर्णा ....  417
विनोक्तिः ....  420
अस्या ध्वनिः ....  425
समासोक्तिः ....  426
तत्र विचारः ....  429
अस्याः प्रभेदाः ....  433
तत्र विचारः ....  437
वेदान्तशास्त्रीये व्यवहारे प्रस्तुते
 अप्रस्तुतपूर्वमीमांसाशास्त्रीय-
 व्यवहारारोपः
....  440
 शब्दशास्त्रीयव्यवहारारोपः  447
पुटसङ्ख्या
न्यायशास्त्रीयव्यवहारारोपः ....  457
सांख्यशास्त्रीयव्यवहारारोपः ....  461
पौराणिकेऽर्थे अलंकारशास्त्रीय-
 व्यवहारारोपः
....  474
पौराणिकेऽर्थे भगवच्छास्त्रीयव्य --  480
पौराणिकेऽर्थे न्यायशास्त्रीयव्य --  485
पौराणिकेऽर्थे शब्दशास्त्रीयव्य --  487
ऐतिहासिकेऽर्थे शब्दशास्त्रीयव्य --  495
ऐतिहासिकेऽर्थे धर्मशास्त्रीयव्य --  497
ऐतिहासिकेऽर्थे छन्दश्शास्त्रीयव्य --  499
भगवच्छास्त्रीये पूर्वमीमांसाशा --  508
भगवच्छास्त्रीये ज्योतिश्शास्त्रीयव्य --  510
भगवच्छास्त्रीये वैद्यशास्त्रीयव्य --  515
लौकिकेऽर्थे वेदान्तशास्त्रीयव्य --  521
लौकिकेऽर्थे योगशा --  524
लौकिकेऽर्थे धर्मशास्त्रीब --  526
लौकिकेऽर्थे न्यायशा --  527
लौकिकेऽर्थे ज्योतिश्शा --  528
लौकिकेऽर्थे छन्दश्शा --  531
लौकिकेऽर्थे नाटकीयव्य --  533
शास्त्रीये लौकिकव्यवहारारोपः  535
अस्या अलंकारान्तरानुगुणम्  537