पृष्ठम्:अलङ्कारमणिहारः.pdf/४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पुटमेतत् सुपुष्टितम्
vi
पुटसङ्ख्या
तस्य ध्वनिः .... 169
सन्देहालंकारः .... 170
तत्र विचारः .... 175
तस्य लक्ष्यत्व व्यङ्ग्यत्वे .... 180
अपह्नुत्यलंकारः .... 181
शुद्धापह्नुतिः .... 184
हेत्वपह्नुतिः .... 194
पर्यस्तापह्नुतिः .... 195
तत्र विचारः .... 197
भ्रान्त्यपह्नुतिः .... 198
छेकापह्नुतिः .... 200
कैतवापह्नुतिः .... 207
उत्प्रेक्षालंकारः .... 212
स्वरूपोत्प्रेक्षा .... 214
तत्र विचारः .... 215
हेतूत्प्रेक्षा .... 218
तत्र विचारः .... 220
फलोत्प्रेक्षा .... 222
तत्र विचारः .... 226
प्राचां मते विभागः .... 228
वाच्योत्प्रेक्षायां स्वरूपोत्प्रेक्षा .... 229
वाच्योत्प्रेक्षायां हेतूपेक्षा .... 248
तत्र विचारः .... 252
वाच्योत्प्रेक्षायां फलोत्प्रेक्षा .... 256
पुटसङ्ख्या
गम्योत्प्रेक्षा .... 259
विचारः .... 262
श्लेषेण साधारणीकरणम् .... 263
अपह्नुत्या साधारणीकरणम् .... 267
तत्र विचारः .... 278
रूपकातिशयोक्तिः .... 281
विचारः .... 285
 " .... 291
सापह्नवातिशयोक्तिः .... 292
भेदकातिशयोक्तिः .... 293
असंबन्धातिशयोक्तिः .... 296
चपलातिशयोक्तिः .... 299
अत्यन्तातिशयोक्तिः .... 300
तत्र विचारः .... 302
तुल्ययोगिता .... 303
अपरा तुल्ययोगिता .... 317
तत्र विचारः .... 323
अन्या तुल्ययोगिता .... 324
दीपकम् .... 326
आवृत्तिदीपकम् .... 334
प्रतिवस्तूपमा .... 339
तत्र विचारः .... 342
दृष्टान्तः .... 344
वाक्यार्थनिदर्शना .... 347