काशीविश्वेश्वरस्तोत्रम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
काशीविश्वेश्वरस्तोत्रम्
श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती


काशीविश्वेश्वरस्तोत्रम्

या षोडशकला काशी तनुरूपा प्रकाशते।।
ज्ञानगंगान्विता यत्र शंभुरात्मा प्रतिष्ठितः।।१।।

विश्वनाथः सात्त्विकधीर्भवान्यालिंगितः सदा।।
यद्दर्शनान्न पुनरावृत्तिः कल्पशतैरपि।।२।।

इति श्री प. प. श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीविरचितं काशीविश्वेश्वरस्तोत्रं संपूर्णम्।।